Návod na instalaci centrálního vysavače

Stručný popis: Návod na instalaci centrálního vysavače.

Dostupnost: skladem

Cena: 0 Kč včetně DPH

Výrobce: Nuera Air 1490 Dagenais Blvd. Laval, QC H7L 5C7 CANADA

Produktové číslo: INST-SV

EAN: INST-SV

Umístění Návod na instalaci centrálního vysavače

Pokyny pro instalaci potrubí systému centrálního vysávání.

Instalace potrubí systému centrálního vysávání není komplikovaná.
Stačí mít k dispozici nějaké nářadí a přečíst si pozorně tyto pokyny.
Přesto je nezbytné k instalaci přistupovat pozorně a bezpečně.

Instalace potrubí centrálního vysavače nevyžaduje speciální nářadí
a zvládne ji každý. Přesto je nutné tomu věnovat čas a instalaci dobře
naplánovat. Ujistěte se několikrát o umístění sacích zásuvek s ohledem na
nábytek, na délku hadic a na součástky ukryté uvnitř stěn. Určitě nebudete
chtít vrtat otvory na špatných místech!

Při čtení tohoto návodu se seznámíte s nápady, které vám pomohou správně
a co nejsnadněji provést instalaci.

Seznam požadovaného nářadí

• Pilkový nůž nebo univerzální nůž
• metr


Volba umístění centrální vysavače jednotka
Umístění motorové jednotky zvolte pokud možno mimo obytné části v domě, například v garáži, suterénu či tech.místnosti. Eliminujete tím hluk samtné jednotky v obytné části na minimum.

Motorová jednotka však musí být umístěna na dobře větraném místě,
obzvláště pokud je místnost omezená svou velikostí. Pokud je to tento případ,
ujistěte se, že je místnost dostatečně větrána (nainstalujte tam větrací žaluzie
nebo větrání).
Zvolte také místo se snadným přístupem, aby bylo možné provádět
údržbu zařízení. Pokud má dům více podlaží, doporučujeme pro dosažení
optimálního výsledku instalovat motorovou jednotku do suterénu nebo do
spodního patra.

Dále motorová jednotka nesmí být instalována v blízkosti
zdroje tepla jako je kotel, nebo na půdě ( pokud se nejedná o půdní vestavbu).

Pokud máte v úmyslu umístit výfuk vně budovy, umístěte ho na stěnu
oddělující budovu od exteriéru. Pro zajištění většího pohodlí také
doporučujeme instalaci tlumiče výfuku, pokud motorová jednotka
již takový tlumič nemá instalován.
Volba délky hadice
Naplánujte použití hadice o délce 9 m, která vám zajistí optimální výkon
vašeho systému. Pokud vám hadice této délky neumožní dosáhnout
vzdálenějších prostor, můžete použít hadici o délce 10,4m anebo nainstalovat
více sacích zásuvek. (viz Umístění sacích zásuvek)
Pokud provádíte rekonstrukci stávající budovy a není možné instalovat
požadovaný počet sacích zásuvek, zvolte pružnou hadici o délce 10,4m.
Umístění sacích zásuvek
• Centrální vysavač budete používat několikrát týdně. Z tohoto
důvodu je důležitá správná volba umístění sacích zásuvek, a to
strategickým a ergonomickým způsobem.
• Sací zásuvky můžete nainstalovat do výšky, která vám bude vyhovovat.
• Doporučuje se nicméně instalovat sací zásuvky do stejné výšky jako
elektrické zásuvky, tedy do výšky přibližně 20 cm až 50 cm nad konečnou
podlahou.
Zde je několik nápadů:
1. Nikdy neinstalujte sací zásuvku za dveřmi. Nejen že to není moc praktické,
ale také hrozí, že hadice poškodí hrany dveří.
2. Je třeba vzít v úvahu následující okolnosti:
a. případné umístění nábytku;
b. prostory se zvýšeným pohybem osob;
c. umístění elektrických lišt;
d. estetický aspekt umístění zásuvky;
e. je velmi užitečné umístit sací zásuvky v blízkosti míst, která vyžadují pravidelné čištění, jako
jsou kuchyně, jídelna a vstupní hala.
3. Pokud používáte příslušenství vyžadující elektrickou zásuvku (např.
elektrický kartáč), je třeba, aby se sací zásuvka nacházela v blízkosti
elektrické zásuvky.
Předběžně můžete promyslet umístění sacích zásuvek při použití plánu
vašeho domu v měřítku 1 :100.
1. pomocí kružítka narýsujte na tomto plánu kružnice a to tak, že jejich
středy umístíte do rohů, které jsou nejvíce vzdáleny od středu vašeho
domu. Například pro hadici o délce 8,5m narýsujte oblouky o poloměru
8,5cm;
2. budoucí umístění vaší sací zásuvky se musí nacházet v místě, kde se tyto
kruhy překrývají;
Pozor!
• pokud se tyto dva kruhy nepřekrývají, budete potřebovat více než jednu sací
zásuvku!
• je třeba brát do úvahy také schodiště!
Typy
»»pokud je povrch patra větší než 130m2 , anebo pokud délka
podlaží překračuje 15 m, budete zcela jistě potřebovat minimálně 2
sací zásuvky. (pokud používáte hadici dlouhou 8,5m). V závislosti na
povrchu, který bude třeba vysávat, a na délce hadice, jež vám bude
nejlépe vyhovovat, budete běžně potřebovat 1 až 3 sací zásuvky na
jedno patro.
2. Plánování
5
CZ
Pro ověření umístění vaší sací zásuvky použijte následující metodu:
• Proveďte simulaci vysávání každého pokoje pomocí hadice. Za tímto
účelem požádejte spolupracovníka, aby podržel konec hadice v místech,
kde plánujete umístit sací zásuvku. S hadicí se procházejte tak, abyste s
ní pokryli veškerý povrch včetně rohů v úrovni stropu. Pokud ještě hadici
nemáte, tak si uřízněte šňůru v odpovídající délce této hadice.
DŮLEŽITÉ!
• Nezapomeňte provést simulaci vysávání na schodech a ve všech místnostech!
Garáž
Pokud je to technicky možné, instalujte sací zásuvku poblíž vrat, abyste zvýšili
dosah hadice i ve vnějším prostoru pro případ letní sezóny.
Potrubí
Před začátkem instalace naplánujte trasu potrubního systému tak, abyste
dosáhli pokud možno nejvyšší účinnosti. Dosáhnete toho následujícím
způsobem:
• potrubí dělejte pokud možno co nejpřímější
• neinstalujte zbytečné spojky
• nepoužívejte krátké pravoúhlé spojky (90°); pro provedení změny
směru používejte spojky 45°. Pokud to není možné, pak použijte dlouhé
pravoúhlé spojky.
• krátké spojky 90° si ponechte pouze pro instalaci zásuvek
Nejprve lokalizujte potrubí, které bude spojovat motorovou jednotku s
nejvzdálenější sací zásuvkou. Toto bude vaše hlavní potrubí. Potom k tomuto
hlavnímu potrubí připojte další sací zásuvky pomocí dlouhých tvarovek T
nebo Y-45, případně ještě pomocí sekvence spojek 45°
Měření, řezání a montáž
Při veškerém měření berte do úvahy skutečnost, že se trubky a spojky
překrývají o 19mm. Montáž začněte u nejvzdálenější sací zásuvky a přibližujte
se k motorové jednotce. Je důležité, abyste před lepením provedli měření a
vyzkoušeli zapojení! Jakmile si budete jisti, že je montáž na sucho správná,
slepte toto spojení a přejděte na další prvek.
1. Potrubí vždycky řežte pod úhlem 90° pomocí:
• Řezadla na trubky Nuera;
• Elektrické radiální pily;
• Pily s pokosnicí;
DŮLEŽITÉ!
• Používejte pouze pily s pláty určenými k řezání plastu.
2. Vždycky očistěte všechny řezy, postačí k tomu běžný smirkový papír
nebo univerzální nůž. Usnadní se tím napojení a umožní to optimální
proudění vzduchu.
Nebezpečí
• Dávejte pozor na to, abyste se nepořezali!
3. Rozpouštědlo vždycky nanášejte na konec potrubí, ale nikdy ne dovnitř
spoje
DŮLEŽITÉ!
• Pokud nanesete rozpouštědlo dovnitř spoje, tak se tím při zasunutí trubky
nahromadí lepidlo na jedno místo uvnitř potrubí. Může se tam později hromadit
smetí, které by případně mohlo způsobit zablokování potrubí!4. Spoje provádějte ve směru proudění vzduchu.
Opravit
Nesprávný
5. Na montážní desku sací zásuvky vždycky instalujte krátké univerzální
koleno 90°, čímž zabráníte tomu, aby se do ní dostaly velké předměty,
a čímž také usnadníte její instalaci do příčkové stěny. Pro instalaci sací
zásuvky uprostřed dlouhého potrubí použijte krátkou tvarovku «T».
Pokud zásuvka prochází přímo přes zeď, nedávejte nikdy krátké univerzální
koleno až za stěnou. I když je ucpání nepravděpodobné, není možné
odtamtud snadno vyjmout jakýkoliv předmět
Lepidlo
Lepidlo pro vysávací potrubí je určeno výhradně pro lepení potrubí z
PVC centrálního vysávacího systému. Nepoužívejte ho pro lepení potrubí
vodovodních instalací, nebo naopak.
Použití lepidla:
1. Všechny spoje zbavte mastnoty;
2. Na konce potrubí naneste pomocí aplikátoru tenkou vrstvu rozpouštědla.
Nenanášejte ho dovnitř spojů;
3. Všeobecné informace týkající se instalace
6
CZ
3. Zasuňte potrubí do spoje a přitom s ním otáčejte tak, aby se lepidlo
pravidelně rozetřelo. Rychle nastavte konečnou polohu; čas tvrdnutí je
několik vteřin. Pokud výsledná poloha není správná, okamžitě vytáhněte
potrubí, opět naneste lepidlo a potrubí znovu nastavte;
4. Zbytek lepidla utřete pomocí hadříku a potrubí ponechte 2 minuty v klidu,
abyste se ujistili, že spoj zůstává na místě;
5. Před použitím nechte sušit 3 hodiny.
6. Nikdy nelepte potrubí při teplotách nižších než +5º C.
Upozornění!
• Vysoce hořlavé.
• Udržujte mimo dosah hořících plamenů a jisker.
• Používejte ho pouze jen ve větraném prostoru. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
PRVNÍ POMOC!
»»OBSAHUJE METHYLETHYLKETON (MEK) A CYK LOHEXANON.
»»V případě požití okamžitě zavolejte lékaře nebo detoxikační
středisko.
Zabraňte!
• Těmito nevhodnými metodami jsou zachycovány úlomky. Tímto bude zpomalen
průtok vzduchu uvnitř potrubní sítě a budou nahromaděny úlomky, které spadly do
zásuvek ve spodní úrovni.
Nesprávný
Použijte spíše následující metody:
Opravit
Nízkonapěťové dálkové ovládání
Každá sací zásuvka musí být připojena na kabelové vedení dálkového
nízkonapěťového ovládání, které slouží pro ovládání motorové jednotky.
DŮLEŽITÉ!
• Kabelová síť musí být chráněna proti vlhkosti. Používejte kabely dodávané
společností Nuera Air.
Poznámka
»»U systémů centrálního vysávání vybavených jednosměrnou nebo
dvousměrnou bezdrátovou technologií není nutné provádět instalaci
nízkonapěťových kabelů.
Je snadné pokládat kabely podél
potrubního vedení a na každém větvení
trubek instalovat příslušné kabelové
spojení. Zapojte kabely stejné barvy
dohromady pomocí dvou konektorů ve
tvaru čepičky. Pokud mají všechny
kabely stejnou barvu, ujistěte se, že
spojujete kabely pocházející z 3 různých
směrů (pocházející z 3 trubek). To samé
proveďte u 2. kabelu.
Doporučujeme však, aby vedení bylo pokud možno nepřerušované
a nespojované ve stěnách a podlahách, nýbrž jen na snadno
přístupných místech, jako jsou zásuvky, nebo instalační krabice.
Uchyťte kabelové vedení každý jeden až dva metry pomocí:
• Kabelových svorek (TUY-57)
• držáků potrubí (TUY-45)
• elektrikářské samolepící pásky
• nebo podélně rozštěpené 12 mm trubky
Pozor!
• Ujistěte se, že nízkonapěťové kabely nejsou v kontaktu s žádným jiným zdrojem
proudu; může to způsobit smrt elektrickým proudem.
Nízkonapěťové kabely v plášti (instalační trubce – husí krk)
Doporučujeme kabely obalit pláštěm, neboť je tím zajištěna mechanická
ochrana nízkonapěťových kabelů. Kabely v něm mohou být v případě
nutnosti protaženy nebo zastrčeny.
Plášť je nezbytný, pokud:
• je instalace provedena v betonu nebo zasypána štěrkem.
Není nutný, pokud:
• je kabel tažen podél vystavených potrubí.
Součásti běžně dodávané v instalačních
sadách
TUY-61
Trubka
Potrubí dodávané v instalačních sadách
Nuera je sestrojeno speciálně pro to, aby
bylo použito spolu se součástkami systému
centrálního vysávání. Používejte pouze
potrubí dodávané v sadách Nuera.
TUY-19
Dlouhé
koleno
V rámci potrubí používejte pouze dlouhá
kolena 90° a nepoužívejte krátká kolena!
TUY-21
Dlouhá
tvarovka «T»
Dlouhá tvarovka «T» 90° se na spojích používá
nejčastěji.
TUY-24
Koleno 45°
Spojka 45° je velmi praktická. Umožňuje
vytvářet mnohonásobné kombinace sloužící
pro obcházení překážek, aniž by byla
omezena účinnost vysávání.
TUY-99
Univerzální
krátké
koleno 90°
Tato spojka smí být používána pouze pro
spojení sací zásuvky na potrubní vedení.
Je víceúčelové, protože ho lze použít na
příčkové stěny o různých tloušťkách.
TUY-35
Kroužek bez
zarážky
Tento kroužek se používá pro spojení dvou
potrubí v řadě.
TUY-45
Držák trubek
Používejte držák trubek u všech délek
1,2m až 1,5m. Můžete k němu zavěsit také
nízkonapěťové kabely.
TUY-57
Kabelový zdrhovací pásek
20 cm
Pomocí těchto pásků připevněte
nízkonapěťové kabely k potrubím.
7
CZ
Instalace sací zásuvky
1. Zvolte místo pro sací zásuvku
2. Ujistěte se, že krátké univerzální koleno (TUY-99) může být instalováno v
prostoru za umístěním sací zásuvky. Pokud to konstrukce neumožňuje,
můžete použít úsek trubky stejně jako i kroužek se zarážkou (TUY-35).
3. Vyvrtejte zkušební díru a ujistěte se, že tam není žádná překážka.
4. Ulomte instalační držák montážní desky tak, že ho budete ohýbat ze
strany na stranu.
5. Použijte montážní desku jako šablonu a obkreslete její obrysy. Ujistěte se,
že deska bude ve stejné výšce jako příslušné elektrické zásuvky.
6. Vysekejte stěnu podle narýsovaného obdélníku.
7. Na montážní desku přilepte krátké univerzální koleno. Lepidlo naneste na
montážní desku, a nikoliv na univerzální koleno. Na montážní desku se
běžně instaluje krátká strana kolena.
8. Zasuňte nízkonapěťové kabely do stěny a potom do otvorů schválně
vytvořených na montážní desce.
9. Naviňte kabely kolem šroubů sací zásuvky a to ve směru hodinových
ručiček. Utáhněte šrouby pomocí křížového šroubováku (Philips).
10. Zasuňte do otvoru montážní desku a ponechte ji na místě na vnitřní
příčce stěny.
DŮLEŽITÉ!
• Přední strana montážní desky nesmí přesahovat konečný
povrch stěny!
• Přední strana montážní desky musí být o několik
milimetrů zapuštěna pod konečným povrchem stěny.
11. Vložte část ohnuté skruže do sací zásuvky a potom
do montážní desky. Podržte montážní desku s
ohnutou skruží a nainstalujte sací zásuvku pomocí
šroubů, které byly dodány v instalační sadě. Sací
zásuvku nelepte; o těsnost se postará „O“ kroužek v
montážní desce. Pokud šroub, který je ve výšce
potrubí, bude příliš dlouhý nebo bude hrozit
protržení potrubí, použijte menší šroub, který byl
součástí dodávky instalační sady pro sací zásuvky.
U příčkové stěny (pokud je prostor uvnitř stěny dostatečný)
1. Určete místo pro sací zásuvku a vyvrtejte pilotní otvor do podlahy na
okraji stěny. Tento otvor vám umožní stanovit umístění sací zásuvky ve
spodním patře. Postupujte následovně:
a. Ujistěte se, že se za umístěním sací zásuvky nenachází vzpěra. Detektor vzpěr zde dobře
poslouží.
b. Uřežte přibližně 30cm kovové skruže a instalujte ji do sklíčidla vrtačky. Ujistěte se, že tento
úsek skruže je rovný a šikmo seříznutý.
c. Lištu lehce odchlípněte ode zdi pomocí plochého šroubováku tak, abyste mezi zeď a lištu
mohli zasunout konec skruže. Tímto zajistíte, aby tento vámi vyvrtaný otvor nebyl vidět.
d. Vyvrtejte pilotní otvor skrz podlahu a pod-podlahovou vrstvu. Zanechte skruž v podlaze.
2. Připravte vnitřek příčky
a. Lokalizujte pilotní otvor v suterénu (ve spodním patře)
b. Najděte střed příčky s ohledem na rozměry trámové konstrukce a tloušťku sádrové desky.
(např. u stěny 5 x 10 cm a 1cm sádrové desky se bude střed nacházet ve vzdálenosti 5-0,5 cm
od pilotního otvoru (5– 2 cm u stěny 5x7,5 cm)
4. Všeobecné instalační postupy
Další sou části, jež jsou k dispo zici
TUY-37
Samčí/samičí kroužek
Tento kroužek může být použit, pokud byla příliš
krátká trubka přilepena pro připojení rozdvojení
anebo pro vzdálení kolena na montážní desce
sací zásuvky.
TUY-27 &
TUY-26
Koleno
38° a 30°
Tato kolena slouží jako alternativa k dalším
spojkám, pokud je úhel mezi trubkami menší
než 45°.
TUY-29
Tvarovka
«Y» 45°
Tato spojka je víceúčelová. Pokud se používá s
kolenem 45°, je možné propojit dvě rovnoběžné
nebo blízké trubky.
TUY-28
Dvojitá
tvarovka
«Y» 45°
Tato spojka se kombinuje se dvěma koleny 45°
pro vytvoření dvou větví od hlavního vedení v
úhlu 90°.
TUY-22
Krátká
tvarovka
«T»
Krátká tvarovka «T» smí být používána pouze pro
umístění zásuvky přímo doprostřed souvislého
vedení.
DŮLEŽITÉ!
• Krátká tvarovka «T» nesmí být nikdy použita
jako spojka!
TUY-12
Adaptér
Samec /
Samec
Používá se pro spojení dvou spojek nebo
tvarovek.
TUY-36
Posuvný
kroužek
Tento kroužek nemá vevnitř zarážku. Používá
se pro usnadnění opravy potrubí, pokud není
možné pohybovat jejími konci.
1. Vyřežte a odstraňte vadný úsek
2. Nasuňte na trubky pár posuvných kroužků
3. Zasuňte nový úsek potrubí
4. Naneste do spojů lepidlo a posuňte oba
kroužky na tyto spoje.
TUY-44
Zátka
Pro ukončení potrubního vedení použijte pouze
jednu zátku.
DŮLEŽITÉ!
• Jiné způsoby zacpání potrubí by mohly
poškodit motorovou jednotku při spouštění nebo
vytvořit překážku, pokud by se zátka dostala
do vedení.
TUY-46
Potrubní
límec
Tento límec slouží k estetickému zakončení, když
potrubí prochází stěnou nebo stropem.
TUY-42
Rozšíření
hloubky
sací
zásuvky
Používá se v případě, kdy sací zásuvka je
vzdálena od montážní desky. Důvodem této
situace může být příliš velká tloušťka desky,
instalace na podlaze nebo také neadekvátní
instalace.
Je nezbytné izolovat potrubní síť
systému centrálního vysávání?
Hluk způsobený nárazem procházejících částic je omezen průměrem potrubí
a účinností spojů. Z tohoto důvodu není nutné provádět izolaci potrubí.
Nicméně v následujících situacích může být použití izolace vyžadováno:
• Jako mechanická ochrana, pokud je potrubí zalito v betonu nebo
zasypáno štěrkem.
• Pro omezení hlukové hladiny, když je potrubí vidět.
• Pro zamezení tepelných mostů v případě instalace v základech suterénu
nebo je volně uloženo na půdě.
8
CZ
c. Vyvrtejte otvor 2 ½ palce pomocí pily na otvory skrz podlahu a to ve vzdálenosti vypočítané
z pilotového otvoru.
d. Kapesní baterkou se přesvědčte, zda tam není překážka. Můžete si vypomoct trubkou,
abyste zjistili, zda vám nic neblokuje průchod až do výše sací zásuvky.
3. Připravte zeď
a. Ulomte instalační držák montážní desky tak, že ho budete ohýbat ze strany na stranu.
b. Vysekejte otvor o průměru přibližně 2,5 cm, abyste ověřili, že potrubí je vyrovnáno s
umístěním sací zásuvky.
c. Použijte montážní desku jako šablonu a obkreslete její obrysy pro obdélníkový otvor, který
se bude vrtat
d. Vysekejte zeď podle narýsovaného vzoru.
4. Instalujte do stěny nízkonapěťové kabely
a. Protáhněte nízkonapěťové kabely vnitřkem stěny pomocí jedné z těchto dvou metod:
• Pomocí samolepící pásky upevněte nízkonapěťové kabely na
vysávací potrubí, potom zvedněte trubku uvnitř stěny do výše
otvoru sací zásuvky.
• Ke koncům kabelů připojte závaží a spusťte ho dovnitř do stěny
až k dříve vyvrtanému otvoru.
b. Přilepte univerzální pravoúhlou spojku na montážní desku. Použijte kratší stranu (označenou
« 2x3 »), pokud máte vzpěry 5cm x 7,6cm. Pokud máte příčkové vzpěry 5cm x 10cm anebo
5cm x 15cm, přilepte delší stranu (označenou « 2x4 ») na montážní desku. Lepidlo naneste na
montážní desku a nikoliv na univerzální koleno.
c. Vezměte nízkonapěťové kabely vycházející ze stěny a zasuňte je do příslušných otvorů na
montážní desce.
d. Připojte kabely k zásuvce pomocí křížového šroubováku (Philips).
5. Instalujte sací zásuvku na montážní desku
a. Zasuňte do otvoru montážní desku a ponechte ji na místě na vnitřní příčce stěny.
Nepouštějte ji! Důležité! Přední strana montážní desky nesmí přesahovat konečný povrch
stěny!
DŮLEŽITÉ!
• Přední strana montážní desky musí být o několik milimetrů zapuštěna pod
konečným povrchem stěny.
b. Vložte část ohnuté skruže do sací zásuvky a potom do montážní desky. Podržte montážní
desku s ohnutou skruží a nainstalujte sací zásuvku pomocí šroubů, které byly dodány v
instalační sadě. Sací zásuvku nelepte; nepropustná spojka je již instalována v montážní desce.
Pokud šroub, který je ve výšce potrubí, bude příliš dlouhý nebo bude hrozit protržení potrubí,
použijte menší šroub, který byl součástí dodávky instalační sady pro sací zásuvky.
c. Potrubí uvnitř stěny zvedněte (nebo v případě potřeby ho posuňte směrem dolů) a
kroutivým pohybem ho zasuňte do univerzálního kolena. Ujistěte se, že tato instalace je
možná. Zopakujte stejný postup, tentokrát již s lepidlem na konci potrubí.
Na podlaze
Pokud vám konstrukce neumožňuje instalovat zásuvku na stěnu, můžete ji
vždycky umístit na podlahu v blízkosti podlažní lišty. V tomto případě můžete
zvolit kovovou zásuvku s větší trvanlivostí. Instalujte sací zásuvku přibližně
5mm od stěny do prostoru, kudy se moc nechodí, a nebudete tím riskovat, že
se přes ni bude chodit. Je možné, že budete potřebovat rozšíření hloubky sací
zásuvky (TUY-42) v závislosti na tloušťce podlahy.
Místa se snadnou instalací
Pokud vám konstrukce neumožňuje instalovat potrubí uvnitř stěn, bude
možná snadnější a diskrétnější provést instalaci přes nepoužívanou místnost.
Postupujte jako při běžné instalaci sací zásuvky a potrubí. Na těchto místech
je instalace snadná:
• podél stávajících kanalizací (vedení ventilace, vodovodu…)
• pod schodištěm
• podél stropních trámů pokud strop není uzavřen
• vzadu za elektrickými spotřebiči
• ve vestavěných skříních a jiných úklidových místnostech
• podél shozu na prádlo
• na dně velké zapuštěné skříně
• přes půdu
U novostavby
Dříve než příčky uzavřete sádrou, nainstalujte
potrubí. Můžete uchytit montážní desku
přímo na strany vzpěr pomocí jejího
instalačního držáku.
Některé montážní desky jsou dodávány se
sádrovým chráničem. Instalujte ho, abyste
neucpali otvor pro sací zásuvku. Pokud není
chránič součástí dodávky montážní desky
zásuvky, přelepte otvor pro zásuvky lepící
páskou, abyste zabránili průniku nečistot a
předmětů během stavby.
Je velmi praktické používat kombinaci spojky 45, aby šrouby sací zásuvky
nebyly vyrovnány s potrubím. Tím se zabrání, abychom při instalaci zásuvky
prorazili trubku.
U domů bez půdy nebo s betonovou deskou
Pokud vám konstrukce neumožňuje instalovat potrubí ve stěnách nebo v
místech jako je šatna nebo úklidová místnost, tak ho instalujte v exteriéru.
Ujistěte se, že jste z důvodů izolace dobře ucpali mezeru mezi potrubím a
vnější stěnou. Potrubí veďte podél zdi a nízkonapěťové kabely přiložte zezadu
k potrubí. Trubky uchyťte každý jeden až dva metry.
Pokud je třeba potrubí uložit do země, vytvořte výkop o hloubce 30cm až
46cm. Ideální bude, pokud umístíte potrubí i nízkonapěťový kabel do jednoho
vedení, a to před samotným uložením do země. Tím zajistíte jejich ochranu.
Podtlaková zkouška
Poznámka
Pokud byla instalace provedena podle předpisů uvedených v » »
tomto instalačním návodu, nemělo by docházet k ucházení vzduchu.
Navzdory všemu nejpraktičtější a nejjednodušší způsob, jak zjistit
veškerá ucházení vzduchu je následující:
a. Ověřte, zda je instalace dobře a správně dokončena;
b. Ujistěte se, že jsou všechny sací zásuvky uzavřeny;
c. Spusťte motorovou jednotku;
• Pokud máte systém s nízkonapěťovými kabely nebo jednosměrný
bezdrátový systém, vytáhněte kabely z motorové jednotky a
zkratujte terminál modulu. Tím se spustí motorová jednotka;
• Pokud máte dvousměrný bezdrátový systém, musíte obejít vnější
modul, protože je vybaven funkcí automatického zastavení v
okamžiku, kdy je systém ucpaný. Provedete to tak, že odpojíte
kabely modulu a zapojíte je do druhého modulu. Pozor
tím se okamžitě spustí motorová jednotka.
d. Na konci výfukového potrubí přiložte ruku do vzdálenosti
asi 5 cm od konce. Po 5 až 10 vteřinách byste neměli cítit
vycházet vzduch, pokud byla instalace správně provedena. Pokud vzduch
cítíte, pak dochází k ucházení;
Poznámka
»»pokud jste instalovali výfukové vedení tak, aby byl vzduch
směřován směrem ven z budovy, doporučujeme odmontovat jeden
úsek v blízkosti motorové jednotky nebo aby se jeden spolupracovník
nacházel venku a vyhodnotil průtok vzduchu, pokud to bude možné.
Pozor!
• neprovádějte tento test po dobu delší než 20 vteřin, abyste nepřehřáli motor!
DŮLEŽITÉ!
• bude-li nutné tuto zkoušku opakovat, počkejte 5 minut před spuštěním další
zkoušky!
e. Lokalizujte ucházení, pokud k němu dochází;
• Snadným způsobem, jak lokalizovat ucházení, je přiložit ucho k
instalaci (rozdvojení, potrubí, zásuvky) a poslouchat, zda nedochází
unikání vzduchu.
f. Proveďte opravu a v případě potřeby proces zopakujte.
5. Dodatečné informace
9
CZ
Čištění a údržba
Pokud je potrubí správně nainstalováno, nevyžaduje žádnou údržbu.
Sací zásuvky můžete očistit vlhkým hadříkem a jemným mýdlem.
Nikdy pro čištění zásuvek nepoužívejte rozpouštědla nebo brusné prostředky
pro čištění, abyste nepoškodili jejich povrch.
Servis
Centrální vysávač Nuera Air byl sestrojen s péčí a pečlivostí. Věnovali jsme mu
zvláštní pozornost tak, aby vám sloužil po dlouhá léta k úplné spokojenosti.
Pokud by však přesto váš centrální vysavač vyžadoval jisté překontrolování,
kontaktujte nás a my vám doporučíme kvalifikovaného technika nebo
dodavatele ve vašem regionu.

Diskuse

Produkt zatím nikdo neokomentoval. Buďte první!

* *
Antispam: šest+tři = (napište správný výsledek)

Podobné k Návod na instalaci centrálního